Откриване на дълбоко технологичен иновационен порт Варна

Date

окт. 17 2022
Expired!

Основната цел на инициативата е да превърне Варна в притегателен център за създаване и внедряване на дълбоко-технологични иновации, които да спомагат за подобряването на социално-икономическото развитие на региона, България и Европа, посредством засилено взаимодействие между различни заинтересовани страни – академия, бизнес, стартъп, младежки организации, местна администрация и др.

Дейностите на Дълбоко Технологичен Иновационен Порт Варна са в унисон с новата иновационна стратегия на Европейския сьюз (New Innovation Agenda), представена за първи път от Европейската Комисия през юли 2022 г. Стратегията цели увеличаване на предприемаческия капацитет и конкурентноспособност, посредством изграждането на мрежа от центрове в различни региони на Европа, специализирани в създаването и развитието на дълбоко-технологични иновации в различни области.

Стъпките за реализация на проекта включват:

1. Учредяване на Дълбоко Технологичен Иновационен Порт Варна с участието на всички заинтересовани страни.
2. На база на уникалните дадености на региона, идентифициране на приоритети за развитие с потенциал за съществен ръст от внедряването на технологични иновации.
3. Изясняване на комплексните ползи от сътрудничеството при трансфера на иновации за заинтересованите страни чрез провеждане на дълбочинни интервюта и срещи дискусии.
4. Разработване на план и провеждане на събития за популяризиране на екосистемата, в т.ч. с подкрепата на международните партньори.
5. Разработване на система от индикатори за проследяване ефекта от трансфера на иновации и измерими цели за 5 годишен период.
6. Изграждане на база данни за стартъпи за последните 5 години, преглед на текущото им състояние и идентифициране на перспективни такива.
7. Разработване на стратегия за привличане на участници в нови стартъп и скейлъп проекти и за привличане на финансиране и среда за внедряване на технологични иновации в бизнеса.
8. Разработване на внедрителски проекти за иновации с помощта на изградения в университетите научен капацитет.
9. Позициониране на Варна като своеобразна лаборатория за експериментиране, тестване и валидиране на високо-технологични иновации и създаване на стартъпи и скейлъпи.

Локация

Варна

Време

10:00 am - 3:00 pm

The event is finished.